Gebiedsontwikkeling

Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling werkt aan projecten met een aantoonbaar toegevoegde waarde voor de maatschappij. Delfstoffenwinning dient als motor of katalysator om een gewenste ontwikkeling op gang te brengen of realiseren, waarbij zand- en grindwinning dienend is aan andere doelen zoals droge voeten achter de dijk, nieuwe natuur, recreatiemogelijkheden en wonen aan het water. De Gebiedsontwikkeling van Van Nieuwpoort biedt de basis voor een duurzame en toekomstbestendige maatschappij. Samen met de directe omgeving, belanghebbenden en overheden wordt gewerkt aan plannen met draagvlak. Zodat voldoende bouwgrondstoffen zijn gewaarborgd, maar ook lokale doelen en wensen worden gerealiseerd.

Gebiedsontwikkeling in Duitsland

Zowel in Nederland als Duitsland werkt Van Nieuwpoort al decennia aan mooie projecten, waarbij enerzijds zand en grind wordt geproduceerd en vermarkt en anderzijds natuur wordt ontwikkeld, recreatiemogelijkheden ontstaan, ruimte aan rivieren wordt gegeven en wonen aan het water wordt gefaciliteerd.

Onze kernwaarden

Binnen de Van Nieuwpoort Groep hebben we overkoepelende kernwaarden namelijk innovatie, doelgericht, verbinden, ondernemen en traditie. Maar we gaan graag een stapje verder want iedere bedrijfsactiviteit opereert in een andere markt en geeft een eigen invulling aan de kernwaarden. Zie hieronder wat de kernwaarden specifiek betekenen voor Gebiedsontwikkeling.

Innovatie
Vormgeven van gebieden met maatschappelijke meerwaarde
Doelgericht
Gefaseerd en in balans met de omgeving transparant uitvoeren van projecten en maatwerkoplossingen
Ondernemen
Optreden als pro-actieve gebiedspartner met inbreng van eigen kennis en uitvoeringsmogelijkheden
Verbinden
Duurzame coalities vormen en verbinden aan projecten in ontwikkeling, uitvoering en na oplevering
Traditie
Toekomstgerichte visieontwikkeling voor mens, dier en natuur in open communicatie met stakeholders

Samenwerking met bouwgrondstoffen

Wij werken nauw samen met onze afdeling Bouwgrondstoffen om ervoor te zorgen dat we regelmatig contact hebben met alle stakeholders en dat het winproces, oplevering en beheer goed gemonitord en uitgevoerd wordt. Samenwerkingen hebben onder andere geleid tot inspirerend beheer met bijenkasten, het verantwoord hosten van Mud Masters evenementen op onze locatie in Weeze en nog veel meer.

Onze meerwaarde

Droge voeten

“Ruimte voor de Rivier’ is een uitvoeringsprogramma waarbij de waterafvoer van de rivier wordt verbeterd en er minder kans op overstroming ontstaat. Zo houdt men droge voeten en kan er veilig gewoond en gewerkt worden. Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling werkt hier actief aan mee en ziet hoogwaterveiligheid als een belangrijke pijler in al haar projecten.

Ruimte voor dieren en planten

Door nieuwe natuur aan te leggen of te creëren wordt de biodiversiteit aanzienlijk verhoogd en ontstaat er meer ruimte voor de dieren en planten. Goede voorbeelden zijn nieuwe broedplaatsen voor vogels of plassen waar amfibieën in leven. Waar mogelijk worden grote grazers ingezet voor een afwisselend landschap met grasland, ruigtes en bosschages.

Genieten van de natuur

In onze projecten creëren wij nieuwe recreatie mogelijkheden zoals struinpaden, vissteigers, strandjes en fietspaden. Zo kan iedereen meegenieten van de schoonheid van de natuur en krijgt een gebied bij oplevering vaak een prominentere rol in de lokale samenleving. Vaak zetten wij klankbordgroepen in om tot vernieuwende ideeën te komen.

Wonen aan het water

Dankzij onze integrale aanpak en vooruitstrevende werkwijze zijn wij in staat creatief te denken en kunnen we unieke mogelijkheden creëren in onze projecten zoals wonen aan het water. Hierdoor ontstaat er nieuwe stadsrandontwikkeling en kan men spectaculair wonen in een natuurlijk vormgegeven gebied die aansluit bij de wensen van alle betrokken partijen.

Duurzaam winnen

Wij werken nauw samen met onze afdeling Bouwgrondstoffen om ervoor te zorgen dat we regelmatig contact hebben met alle stakeholders en dat het duurzame winproces, oplevering en beheer goed gemonitord en uitgevoerd wordt. Samenwerkingen hebben onder andere geleid tot inspirerend beheer met bijenkasten, het verantwoord hosten van Mud Masters evenementen op onze locatie in Weeze en nog veel meer.

Kennis delen

Wij organiseren regelmatig bewonersbijeenkomsten, educatieve excursies met scholen en zijn ook aanwezig op beurzen gerelateerd aan ons vakgebied. Op deze manier kunnen wij onze kennis delen maar ook samen tot nieuwe inzichten komen. U kunt altijd bij ons terecht met uw ideeën over inrichting van uw gebied of andere lokale samenwerkingen.

Dier in het vizier

Bever gezien bij het project Lus van Linne

Onlangs hebben onze projectleiders een volwassen bever gespot bij het project Lus van Linne. Het dier sloeg met zijn staart op het water en was vervolgens verdwenen. Wist je dat de bever het grootste knaagdier van Europa is en tot wel 120 cm lang kan zijn?

Wij zijn Natural Captains

Koploper in natuurlijk kapitaal

Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling is sinds 2016 Natural Captain. Natural Captains is een koploperprogramma waarin bedrijven samen met natuur- en kennisorganisaties de uitdaging aangaan om natuurlijk kapitaal duurza(a)m(er) te gebruiken. Natuurlijk kapitaal is de voorraad aan natuurlijke hulpbronnen, zoals planten, dieren, water, bodem en materialen. Samen leveren zij goederen en diensten die de basis vormen voor onze economie en ons welzijn. Het is belangrijk om zuinig te zijn op natuurlijk kapitaal.