Zeldzame Koninginnepage gespot in de Lobberdense Waard

Biodiversiteit neemt toe

Vooruitlopend op de ontgrondings- en herinrichtingswerkzaamheden in de Lobberdense Waard vindt sinds 2006 natuurbeheer plaats in en rond oude kleiputten en voormalige landbouwgronden. Het gevolg van dit beheer is dat de biodiversiteit toeneemt. Recent is door Gerrit van Aalst van IVN, tijdens de voorbereiding van een excursie, de zeldzame Koninginnepage aangetroffen op één van de weides en direct gefotografeerd.

Beheer met grote grazers

Door het beheer met grote grazers, de Blonde Aquitaine runderen, verschraalt het gebied en ontstaat er steeds meer ruimte voor nieuwe soorten, waaronder dus deze bijzondere vlinder. Halfjaarlijks wordt de ontwikkeling van het gebied gemonitord door de lokale streekbeheer vereniging VSR en gerapporteerd in een verslag. Ook de lokale IVN-werkgroep volgt het gebied met belangstelling.

Meer ruimte voor flora en fauna

Tijdens de ontgrondingswerkzaamheden, die nog moeten plaatsvinden, zal fasegewijs het gebied worden heringericht, zodat er altijd uitwijkingsmogelijkheden zijn voor flora en fauna in de uiterwaard. Zo wordt er nu al een goede basis gelegd voor toekomstige natuurontwikkeling in het terrein, die hand in hand gaat met delfstoffenwinning en meer ruimte voor de Rijn.