Bijlandse Plas

De recreatieplas aan het Bijlands Kanaal die wordt gekenmerkt door toeristische- en recreatieve activiteiten zoals zwemmen, zeilen en waterskiën dat al sinds de jaren 60 plaatsvindt. Door jarenlange aanzanding van de plas zijn deze gebruiksmogelijkheden afgenomen. Hierdoor, en ook door meerdere zomers met laagwater, is nu het moment aangebroken om groot onderhoud uit te voeren. In goed overleg met verschillende overheden en belanghebbenden wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de Bijlandse Plas en daarmee ook aan de camping, jachthaven, horeca en de directe omgeving.

Project details

Looptijd

Tot 2028

Status

Onderzoeksfase

Ligging project

Nabij Tolkamer en Lobith aan de Rijn

Projectleider

Koen van Aanholt

Plan

De revitalisering van de Bijland, die het Watersportcentrum de Bijland voor ogen heeft, krijgt verder gestalte. De eerste jaren na de overname van de Bijland waren met name gericht op het wegwerken van achterstallig onderhoud. In 2019 hebben de eigenaren keuzes gemaakt in de voorzieningen die zij willen realiseren om de Jachthaven en het Recreatiepark toekomstbestendig te maken. Het plan is te starten bij de invaart om vervolgens naar de camping dan wel de jachthaven te verplaatsen.

Verleden

De Bijlandse plas is vanaf de jaren 60 langzaam aangezand op de bodem als gevolg van het continu in- en uitstromen van Rijnwater. Omdat de stroomsnelheid van water in de Bijlandse Plas heel laag is, kunnen de zanddeeltjes gemakkelijk naar de bodem zakken. Als gevolg van de aanzanding is de plas bij laag water onbevaarbaar geworden. Dit probleem wordt versterkt doordat de Rijn jaarlijks 2 centimeter lager komt te liggen. Dat komt door het uitschuren van de bodem, ook wel bodemerosie genoemd. De afgelopen 100 jaar is de bodem van de Rijn zo’n 2 meter lager komen te liggen.

Heden

Momenteel worden er nog onderzoeken uitgevoerd naar flora en fauna en de (milieu)kwaliteit van de ondergrond van de plas. Ook is nog niet helemaal duidelijk of er een elektrische (met stroomkabel vanaf de wal) of traditionele aangedreven zandinstallatie ingezet kan worden. De benodigde vergunningen worden naar verwachting verkregen in 2020, zodat eind 2020 op z’n vroegst gestart kan worden met de werkzaamheden. Regelmatig wordt met de klankbordgroep overleg gevoerd over de stand van zaken.

Toekomst

Het doel is om de balans tussen mens, dier en natuur terug te brengen in het gebied waarbij er aandacht is voor alle belangen van betrokkenen en er samen wordt nagedacht over een innovatieve inrichting die voor alle partijen werkt. Hierbij wordt de aanzanding in het gebied aangepakt en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan recreatieve mogelijkheden waardoor je het gebied nog meer toegevoegde waarde geeft voor de omwonenden.

Aandacht voor maatschappelijke meerwaarde

Door middel van kleinschalige zandwinning zal de Bijlandse Plas op diepte gemaakt worden waardoor een nieuwe impuls als hoogwaardig recreatiegebied ontstaat en de waterkwaliteit verbetert. Samen met de klankbordgroep en andere stakeholders wordt de uitvoeringswijze en fasering afgestemd. De klankbordgroep bestaat hoofdzakelijk uit belanghebbenden en omwonenden, die zich zeer betrokken voelen bij het gebied.

Recreatie

In de ontgrondingsvergunning die door de Provincie Gelderland is verleend wordt naast nationale grondstoffenvoorziening het recreatieve belang van het project meegewogen. Momenteel heeft de Bijlandse Plas een regionale functie op het gebied van strand- en waterrecreatie en is het één van de 70 belangrijkste zwemwateren in de provincie Gelderland. Een functie die steeds meer in het gedrang komt door jarenlange aanzanding. Kortom: groot onderhoud is een functionele aanjager om invulling te geven aan een stukje maatschappelijke meerwaarde. Mede hierdoor is ook de gemeente Zevenaar positief betrokken met het plan om de leefbaarheid van het gebied in stand te houden en te verbeteren.

Partijen

Contact opnemen

U kunt contact opnemen met ons voor meer informatie over het project of om een idee aan te dragen. In verband met het corona virus zijn bezoeken aan de locaties helaas niet mogelijk. Wij zullen het bekend maken zodra bezoeken en rondleidingen weer mogelijk zijn.