Lus van Linne

De Lus van Linne is een uiterwaard in de gemeente Roermond die wordt omsloten door de grootste meanderbocht van de Maas. Het plangebied is in de twintigste eeuw grotendeels verdiept door de winning van (ballast-) grind voor de Nederlandse Spoorwegen. In het gebied liggen drie grote plassen die worden omgeven door landbouwgronden en natuurterreinen. Na grondig onderzoek, overleg met omwonenden, natuurorganisaties en overheidsinstanties is door Bichterweerd de vergunning voor dit project verkregen. Van Nieuwpoort werkt samen met Bichterweerd aan de realisatie van het project en zo aan een betere toekomst voor mens en natuur. De herinrichting wordt gefinancierd door de winning van het grind en zand uit de plas.

Project details

Looptijd

Tot 2027

Status

In uitvoering

Ligging project

Tussen Osen en Linne in

Projectleider

Koen van Aanholt

Verrijking gebied Lus van Linne

Het project Lus van Linne voegt robuuste natuur toe aan het omliggende watersportgebied “de Maasplassen”. De lang ontoegankelijke Lus van Linne wordt na de winning van grind en zand vrij toegankelijk voor wandelaars. De aan de westzijde gelegen Osenplas wordt een nieuw vaardoel in de Maasplassen. Via een nieuw aan te leggensteiger kan aan land worden gegaan voor een bezoek aan het nieuwe natuurgebied, het veel bezochte sluizencomplex bij Osen of de stuw Linne.

Nieuwe natuur

Het project geeft zowel de rivier als de riviernatuur meer ruimte. Delen van de uiterwaard worden verlaagd tot grindrijke oevers, er worden meestromende geulen en eilanden aangelegd en een deel van de plassen wordt verondiept. Er ontstaat ruimte voor afzettingen door wind en water, steilranden, stroomgeulen, opwassen en droogvallende platen. De riviervissen en vele andere riviergebonden soorten zullen sterk profiteren. Oever- en watervegetaties nemen toe. Door begrazing in natuurlijke dichtheden komt een soortenrijk mozaïek van graslanden, struwelen, moerassen en ooibossen tot ontwikkeling waarbij de bestaande natuur wordt gehandhaafd.

Hoogwaterveiligheid versterken

Door het project “Nieuw leven in de Lus van Linne” neemt het overstromingsrisico bij hoog water aanzienlijk af. De afvoercapaciteit voor hoogwaterperioden wordt fors vergroot. Tot 10 km stroomopwaarts van het project dalen de waterstanden bij hoog water op de Maas. Ter hoogte van de stuw Linne is de waterstandsdaling bij hoog water meer dan 40 cm. Het waterstand verlagende effect kan in de toekomst verder worden vergroot door het aanpassen van de kades en de overlaten binnen de Lus van Linne.

Contact opnemen

U kunt contact opnemen met ons voor meer informatie over het project of om een idee aan te dragen. In verband met het corona virus zijn bezoeken aan de locaties helaas niet mogelijk. Wij zullen het bekend maken zodra bezoeken en rondleidingen weer mogelijk zijn.