Lobberdense Waard

De Lobberdense Waard is een gebied omringd door dijken en kaden. Dwars door het gebied loopt de Lobberdenseweg: de belangrijkste ontsluitingsweg voor de steenfabrieken en een aantal woningen die in het gebied zijn gelegen. Aan de teen van de Rijndijk liggen bosrijke, oude kleiputten met hoge natuurwaarde. Het middengebied is open en agrarisch met een bestaande zandwinplas. Langs de rivier liggen de fabrieken en woonhuizen op hoogwatervrije terpen. Om een betere bescherming tegen overstromingen, de ontwikkeling van meer riviernatuur en het winnen van delfstoffen te realiseren is het nodig het gebied anders in te richten. Alle nog bestaande landbouwgronden worden natuur. Ook wordt er een hoogwatergeul gegraven. Tegelijk worden voorzieningen gerealiseerd voor meer recreatie mogelijkheden in het gebied.

Project details

Looptijd

Tot 2027

Status

In uitvoering

Ligging project

Aan de Rijndijk bij Pannerden

Projectleider

Koen van Aanholt

Plan

Het project Lobberdense Waard is net als de projecten Groene Rivier, Bijlandse Waard, Oevergeul Boven-Rijn en Geitenwaardse Polders onderdeel van het plan Rijnwaardense Uiterwaarden. De verschillende maatregelen in deze uiterwaarden zorgen ervoor dat de waterstand bij hoog water 11 centimeter lager ligt. Daardoor worden bewoners en bedrijven in het rivierengebied beter beschermd tegen hoogwater. Gelijktijdig wordt er 500 ha nieuwe natuur gerealiseerd en wordt het gebied beter toegankelijk voor recreatie.

Ruimte voor dieren en planten

In het noordelijk deel van de waard wordt het aanwezige kleinschalig kleiputtenlandschap verder uitgebreid door tussenliggende bestaande landbouwgronden om te vormen. Er wordt een grotere aaneengesloten robuuste zone met een afwisseling van ooibossen, open water, kruidenrijke oeverzones en moeras gecreëerd. Op een strategische plek wordt een vogelkijkhut geplaatst en er worden verschillende nieuwe amfibieënpoelen aangelegd. In het agrarisch tussengebied vindt de ingreep plaats die moet zorgen voor de waterstanddaling bij hoogwater; de hoogwatergeul die alleen bij zeer hoge waterstanden mee stroomt.

Door de noordoever van deze geul flauw te maken ontstaat er natuurlijke begroeiing die een zachte overgang vormt met het kleiputlandschap. Er worden hoogwatervluchtplaatsen aangelegd voor de grote grazers en kleiner wild. Voor bezoekers wordt centraal in het gebied een kleine parkeerplaats gemaakt, een zandige oever en een uitkijktoren. Voor een grotere verkeersveiligheid komt langs de gehele lengte van de Lobberdenseweg en vrijliggend fietspad. Er komen schrale zand- en grindplaten, die zeer geschikt zijn voor steltlopers. Steilranden voor holenbroeders als de oeverzwaluw. Rivierbegeleidende soorten kunnen zich in de geul ontwikkelen omdat deze een groot deel van het jaar in open verbinding staat met de rivier. Tenslotte worden de fabrieksterreinen landschappelijk ingepast door ze te omzomen met ooibos.

Partijen

Sinds 2006 werken Wezendonk Zand en Grind BV en Lobberdense Waard BV samen in de “Samenwerking Lobberdense Waard b.v.”. De dagelijkse begeleiding van het project is opgedragen aan Nederzand Projectmanagement B.V.. Partners zijn de Gemeente Zevenaar en de Stichting Streekbeheer Rijnstromen, de lokale agrarische streekbeheer vereniging. Het plan Rijnwaardense Uiterwaarden maakt deel uit van het programma “Ruimte voor de Rivier” van Rijkswaterstaat. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van de natuur- en veiligheidsdoelstelling in het rivierengebied zoals beschreven in het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG).

Onze partners

Contact opnemen

U kunt contact opnemen met ons voor meer informatie over het project of om een idee aan te dragen. In verband met het corona virus zijn bezoeken aan de locaties helaas niet mogelijk. Wij zullen het bekend maken zodra bezoeken en rondleidingen weer mogelijk zijn.