Bijlandse Waard

Bijdrage Van Nieuwpoort Nederlandse Actieagenda Biodiversiteit 2030

Om biodiversiteitsverlies in Nederland, maar ook wereldwijd, te stoppen, moeten er binnenkort tijdens de biodiversiteitstop in Kunming ambitieuze en bindende doelen worden gesteld: ‘A new deal for Nature and People’. Het stellen van doelen alleen is niet genoeg: meer inspanningen, daadkracht en een brede maatschappelijke betrokkenheid zijn vereist. De Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit vormt een belangrijke bouwsteen om de doelen voor Nederland te halen.

Vanuit Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling is het project Bijlandse Waard aangedragen om op te nemen in de actieagenda biodiversiteit. Daar wordt namelijk 38 hectare nieuwe natuur gerealiseerd door onder andere landbouwgrond te transformeren naar ondiep water, slikkige oevers, ruigten en ooibos. Bevers, futen, aalscholvers, tureluurs, lepelaars en vleermuizen krijgen daar een uitbreiding van hun habitat. Door middel van zand- en grindwinning wordt het project uitgevoerd en gefinancierd, waarbij ook de hoogwaterveiligheid wordt verbeterd. Dit alles wordt omstreeks 2027 opgeleverd en afgerond, in samenwerking met VDS Steenfabriek Tolkamer. De actieagenda is tot stand gekomen door een samenwerking van IUCN NL, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, MVO Nederland en het ministerie van LNV. Als Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling denken we hierin graag mee en zetten we ons in om meer biodiversiteit(sdoelen) te realiseren.

Meer weten? Bekijk de documenten hieronder:
Rapport Nederlandse Actieagenda voor biodiversiteit
Overzicht Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit