Van Nieuwpoort Groep - rotterdam-slider

Duurzaamheid in de praktijk

Onze focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draagt bij aan het steeds verder verbeteren van onze werkprocessen en het verduurzamen van onze producten. Onderstaand een aantal voorbeelden uit de praktijk:

Duurzame grondstofwinning

Duurzaam bouwen begint met duurzame winning van de grondstoffen. Onze zand- en grindprojecten zorgen voor meerwaarde voor mens en milieu. Door de winning van zand en grind langs de rivieren, wordt de afvoercapaciteit van de rivieren vergroot en wordt Nederland beter beschermd tegen overstromingen. In vrijwel alle gevallen levert een zand- of grindproject nieuwe natuur op, zelfs al tijdens de uitvoering. Interessante natuur die vaak via struinpaden voor recreanten toegankelijk is. Door samen te werken met betrokken overheden, omwonende, andere bedrijven en natuurorganisaties worden diverse belangen verenigd. Zorgvuldig vormgegeven zand- en grindprojecten dragen zo bij aan een betere woon- , werk- en leefomgeving voor de mensen.

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen sluit zich aan bij de 10 uitgangspunten die door Cascade zijn geformuleerd voor duurzame zand- en grindwinning. Zie ook www.cascade-zandgrind.nl.

Concrete Sustainability Council (CSC)

Diverse onderdelen van Van Nieuwpoort zijn in het bezit van het CSC keurmerk. Het keurmerk garandeert de duurzame productie. Als keurmerkhouder mogen wij CSC alleen voeren als wij voldoen aan de strenge eisen en het toont aan dat onze producten op een duurzame wijze worden gewonnen en geproduceerd.
Het keurmerk CSC is opgebouwd uit een viertal duurzaamheidscriteria, te weten;

  • Bedrijfsvoering & management
  • Milieuaspecten
  • Sociale aspecten, waaronder arbeidsveiligheid
  • Economische aspecten, waaronder integriteit en bedrijfsethiek

CSC draagt bij aan de milieudoelen kringlopen sluiten, broeikasgassen reduceren en grondstoffen besparen zoals deze zijn opgenomen in de milieulijst van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Duurzaam beton van CSC gecertificeerde producenten komt in aanmerking voor de regeling. Meer informatie op de website
Voor de keurmerkhouders vanaf niveau goud wordt een jaarlijkse duurzaamheidsrapportage opgesteld. Deze rapportage vindt u bij de algemene downloads.

Onze carbon footprint

Zoals een strandwandelaar voetafdrukken nalaat in het zand, zo laat elk mens een ecologische afdruk na. Van Nieuwpoort wil die ‘carbon footprint’ verder verkleinen, samen met onze opdrachtgevers en partners. Met elkaar zetten we stappen in het reduceren van energieverbruik, CO2-uitstoot, grondstofverbruik en transport. Onze doelstellingen zijn: een vermindering van de CO2-uitstoot en vermindering van ons primaire energieverbruik met 0,5% per SBE (standaard bedrijfseenheid). Als onderdeel van ons ISO 14001 stellen we jaarlijks onze CO2 footprint op en bedenken en realiseren we maatregelen om onze reductiedoel te realiseren. Hieronder vindt u de energiebalans van de groep.

Green Deal

November 2012 werd “Green Deal Concreet 1.0” getekend. Een verklaring van een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen waarmee een eerste gezamenlijke stap is gezet in duurzame richting. Een lijst met concrete maatregelen.

Deze samenwerkende partijen hebben samen met MVO Nederland het MVO Netwerk beton opgericht en op 4 oktober 2011 een “Green Deal” gesloten met de overheid. Van Nieuwpoort was vanaf het begin betrokken bij dit initiatief. Inmiddels dient deze Green Deal als voorbeeld voor keteninitiatieven binnen andere branches.

Green Award voor onze binnenvaart

Onze bouwgrondstoffen worden zoveel mogelijk per schip getransporteerd. Wel zo duurzaam omdat scheepvaart per vervoerde ton vracht als schoonste vorm van transport geldt. Verschillende ondernemers binnen de relatievloot van Van Nieuwpoort zetten zich actief in om hun schip schoner en milieuvriendelijk te maken. Twee daarvan onderscheiden zich door het behalen van het Green Award certificaat, een milieukeur voor de scheepvaart.

De voorwaarden voor het behalen van dit certificaat betreft op de eerste plaats de motoren. De hoofdmotor moet minimaal CCR II (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) zijn goedgekeurd.  Zijn de hulpmotoren dat ook, dan ontvangt de schipper hiervoor extra punten. Ook katalysatoren en filters die de uitstoot van schadelijke gassen ingrijpend verminderen zorgen voor extra punten. Eisen voor de Green Award hebben ook betrekking op efficiënt brandstof verbruik en omgaan met afval. Zo worden punten verkregen voor een cursus efficiënt omgaan met brandstof, de installatie van een ‘intelligente’ brandstof- verbruiksmeter, een gecertificeerde schroefas- afdichting en een ingevoerd scheepsmilieuplan voor de afvalstromen aan boord.

Binnen de Van Nieuwpoort relatievloot hebben 2 schepen hun “Green Award” behaald, de Sawadi en de Octopus. Enkele andere schippers zijn hard op weg om het certificaat te behalen.

Andere duurzame activiteiten in onze bedrijfsvoering

De Van Nieuwpoort Groep maakt actief gebruik van fairtrade producten zoals koffie. Op die manier ontvangen kleine boeren en kleinschalige bedrijven in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten. Ook zijn we overgestapt op CO2 neutraal geproduceerd papier van Océ. Het Océ Black Label Zero papier wordt CO2-neutraal geproduceerd in een geïntegreerde pulp- en papierfabriek, waar geen fossiele maar uitsluitend natuurlijke brandstoffen worden ingezet voor de resterende energiebehoefte.

Binnen de Van Nieuwpoort Groep rijden we met uitsluitend A en B labels, waarbij iedere leasecategorie ook nog gebonden is aan een CO2 plafond. Hiermee verminderen we de impact van de uitstoot van ons leasewagenpark.

Op ons hoofdkantoor in Gouda zijn zonnepanelen geplaatst om een deel van de energie die door het kantoor gebruikt wordt op te laten wekken door de zon.

Wat niet digitaal kan, verstuurt Van Nieuwpoort via de post samen met PostNL CO2 neutraal. Dat gebeurt door de CO2 uitstoot te compenseren. PostNL verdubbelt de inleg en investeert hiermee in verduurzamingsprojecten. Zo zet Van Nieuwpoort met iedere brief een stapje in de goede richting.

Oefening brandweer Alexander-Tarsos

In samenwerking met de brandweerkorpsen uit Wessem, Thorn en Echt hebben medewerkers van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen in februari 2015 een grootschalige ontruimingsoefening op baggermolen de Alexander-Tarsos uitgevoerd. Regelmatig worden BHV oefeningen gehouden. Nu, net voor groot onderhoud, was een goed moment om het groots aan te pakken. Het scenario van de oefening bestond uit een explosie in de machinekamer waarna de brandhaard via de bilgeruimte (ruimte onder de vloer) zou overslaan naar andere delen in het ruim. De machinist lag in de machinekamer en een tweede collega werd vermist. Om de oefening niet al te gemakkelijk te laten verlopen werd het ruim vol rook gezet en werden alle lampen gedoofd.

Mede door de steile trappen, smalle gangen en lastige scheepsdeuren was het voor de brandweer een hele klus om binnen de gestelde termijn van 30 minuten de slachtoffers te lokaliseren en van boord te halen. De brandweer heeft de Alexander leren kennen en zal in de toekomst sneller en effectiever kunnen reageren op incidenten op het water. Ook de medewerkers van de Alexander hebben veel geleerd. Zo werd door de oefening ervaren dat het geven van zeer gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld de ligplaats en het aantal medewerkers van levensreddend belang is.

Door de geslaagde opzet en unieke locatie heeft de brandweer Van Nieuwpoort gevraagd in de zomer een regionale oefening te houden, hierbij zullen blusboten en andere hulpdiensten (ambulance en politie) ingezet worden. Hier werken we natuurlijk graag aan mee!